CHI TIẾT SẢN PHẨM
Tượng Phục Sinh
Nội dung chi tiết

Chúa phục sinh làm bằng gỗ trai lũa tự nhiên