CHI TIẾT SẢN PHẨM
GỐC CÂY TỨ LINH
Nội dung chi tiết

Gốc cây Tứ Linh làm bằng Gỗ Cẩm Lai không chấp vá hay ghép.