CHI TIẾT SẢN PHẨM
Tam Đa
Nội dung chi tiết

Tam Đa đứng trên thuyền làm bằng gỗ Trai