CHI TIẾT SẢN PHẨM
Tùy Hưu Gỗ Lim
Nội dung chi tiết

Tùy Hưu làm bằng gỗ Lim tự nhiên.