CHI TIẾT SẢN PHẨM
Lục Bình
Nội dung chi tiết

Lục Bình 1 cặp bằng gỗ Hương Thông Đõ,1 cặp bằng gỗ Chiêu Liêu,cả 2 cặp điều 1,75m