CHI TIẾT SẢN PHẨM
Gie-Su Gỗ Trai
Nội dung chi tiết

Chúa Gie-su gỗ trai mới hoàn thiện
Cao 92 cm
Ngang 78cm